O Projekcie

Projekt „Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 -12 RPO WL 2014-2020, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany będzie na terenie 7 powiatów województwa lubelskiego, tj. w: bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim oraz opolskim.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób, w tym niepełnosprawnych (29 mężczyzn i 31 kobiet) poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia na rynku pracy.

Czas realizacji projektu: 01.09.2017 r.  –  31.01.2019 r.

Script logo