Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, ankiety rekrutacyjnej, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie ich wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi – jeśli dotyczy – tj. zaświadczeniem z PUP potwierdzającym status osoby bezrobotnej, orzeczeniem o niepełnosprawności, oświadczeniem o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP, oświadczeniem o zamiarze odejścia z rolnictwa lub oświadczeniem o byciu osobą bierną zawodowo.

W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie minimum 60 osób, spełniających podstawowe kryteria formalne:

1.    zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego w powiecie bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, lubartowskim lub opolskim,
2.    potwierdzony status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,
3.    ukończenie 30 roku życia.

Dla każdej grupy szkoleniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa (uwzględniająca podział na płeć).

Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej przed rozpoczęciem realizacji wsparcia.
Wszystkie osoby aplikujące do udziału w projekcie zostaną telefonicznie poinformowane o wynikach rekrutacji, a następnie podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie.

 

Komplet dokumentów do pobrania

Script logo