Uczestnicy

Projekt jest skierowany do 60 osób, w tym 31 kobiet, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują na terenie powiatów objętych działaniami projektu,
  • mają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (w chwili przystąpienia do projektu),
  • mają ukończony 30 rok życia.


W szczególności poszukujemy osób:

  • biernych zawodowo,
  • bezrobotnych zarejestrowanych w PUP lub MUP (I lub II profil), w tym długotrwale bezrobotnych,
  • rolników odchodzący z rolnictwa,
  • powyżej 50 roku życia,
  • niepełnosprawnych,
  • o niskich kwalifikacjach.
Script logo